Inwentaryzacja budynku / sieci uzbrojenia terenu

Inwentaryzacja powykonawcza budynku/sieci uzbrojenia terenu to pomiar sytuacyjny i wysokościowy, który ma na celu zebranie danych o położeniu budynku/sieci uzbrojenia terenu na gruncie i sporządzeniu dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki tych pomiarów.

Kiedy wykonać inwentaryzacje powykonawczą:

W przypadku budynku należy wykonać inwentaryzację w momencie, kiedy będzie on już ocieplony i będą wykonane wszystkie media (przyłącze kanalizacyjne, wodociągowe, elektroenergetyczne i inne) niezbędne do jego funkcjonowania.

Sieci uzbrojenia terenu natomiast należy pomierzyć przed ich zasypaniem, jeżeli są to przewody/urządzenia podziemne.

Mapa inwentaryzacyjna jest jednym z dokumentów, który będzie Państwu potrzebny do odbioru budynku.

Co państwo otrzymują w zamian:

Otrzymują Państwo 3 kopie mapy z inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej. Istnieje także możliwość przesłania dla Państwa dodatkowo opracowanie w wersji elektronicznej w formacie DXF lub/i PDF. Dodatkowo dostają Państwo od Nas oświadczenie o zgodności usytuowania obiektu budowlanego zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Inwentaryzacja budynku
Inwentaryzacja budynku.
Pomiar sieci elektroenergetycznej przed jej zasypaniem.