Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Po co ją wykonywać i jak wygląda?

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych (budynku lub sieci uzbrojenia terenu) to pomiar sytuacyjny i wysokościowy, który ma na celu zebranie danych o położeniu budynku/sieci uzbrojenia terenu na gruncie i sporządzeniu dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki tych pomiarów.

Jakie obiekty budowlane podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej?

Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (według Prawa budowlanego), a także wcześniejszemu geodezyjnemu wytyczeniu w terenie podlegają między innymi:

  1. obiekty budowlane wymagające decyzji o pozwoleniu na budowę;
  2. wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne;
  3. sieci oraz przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne , ciepłownicze, gazowe oraz telekomunikacyjne.

Zapewnienie wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych należy do kierownika budowy, a w przypadku gdy kierownik budowy nie został ustanowiony ? do inwestora.

Należy też pamiętać, że obiekty budowlane, które podlegają zakryciu, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem.

Czemu ma służyć geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza?

Jej celem jest zebranie aktualnych danych o usytuowaniu obiektów budowlanych, a w przypadku budynków, także niezbędnej infrastruktury do jego funkcjonowania oraz innych elementów zagospodarowania działki takich jak ogrodzenia, tarasy, schody, utwardzenie terenu (np. kostką brukową).

Mapa inwentaryzacyjna jest jednym z dokumentów, który będzie Państwu potrzebny do odbioru budynku. Dokumenty, które jeszcze będą Państwu potrzebne znajdziecie tutaj, ale najlepiej spytać o niezbędną dokumentację swojego kierownika budowy.

Jak wygląda realizacja inwentaryzacji ze strony geodety?

Krok po kroku:

  1. skontaktowanie się z geodetą i umówienie na dogodny termin w miejscu inwestycji;
  2. pomiar realizowany przez geodetę w terenie;
  3. przekazanie geodecie projektu obiektu oraz pozwolenia na budowę (jeżeli było);
  4. opracowanie pomiaru i przekazanie go do ośrodka geodezyjnego;
  5. pozytywny protokół z ośrodka geodezyjnego;
  6. druk map, wrysowanie zakresu i umieszczenie niezbędnych danych dotyczących opracowania mapy;
  7. przekazanie map do Inwestora.

Co państwo otrzymują po inwentaryzacji powykonawczej?

Po wykonaniu niezbędnych pomiarów obiektu, a także opracowanie jego wyników, wprowadzamy zmiany w ewidencji gruntów i budynków oraz sporządzamy kartotekę budynku.

Finalnie otrzymują Państwo 3 kopie mapy z inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej. Istnieje także możliwość przesłania dla Państwa dodatkowo opracowanie w wersji elektronicznej w formacie DXF lub/i PDF. Dodatkowo dostają Państwo od Nas oświadczenie o zgodności usytuowania obiektu budowlanego zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

MR GEODEZJA